ISTEN NEM KÉSIK

Szerzõ: Pecznyík Pál

Isten nem késik: II. Péter. 3.
Kedves hallgatóim: a ma esti alkalommal, Péter Apostol második levelébõl, a harmadik fejezetbõl olvasok igét, kivonatosan: „Az utolsó idõben, csúfolódók támadnak, és ezt mondják: hol van az õ eljövetelének az ígérete? Mert készakarva nem tudják azt, hogy egek régtõl fogva voltak, és föld, mely vízbõl és víz által állott elõ az Isten szavára: Amely által az akkori világ vízzel elborítatván, elveszett: A mostani egek pedig, és a föld, ugyan azon szó által megkíméltettek, tûznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára” Isten a Bibliában beszél egy özönvíz elõtti és egy özönvíz utáni világról. Az özönvíz elõtti világról, csak keveset tudunk. Az ember teremtése és az özönvíz között eltelt sok évszázadról, annak eseményeirõl, nagyon rövid ismertetést kapunk a Bibliában. De az özönvíz utáni évszázadok és évezredek eseményei azonban, sokkal gazdagabban és sokkal színesebben bontakoznak ki elõttünk, Urunk kegyelmébõl és jóvoltából. Ábrahámmal pedig, elkezdõdött, Isten népének, Izraelnek a története. Felolvasott alapigénk azonban, már az Úr Jézus mennybemenetele utáni idõre vonatkozik, de még az élõ Apostolok idejére. Péter, az oszlop Apostol, igénkben: megrázó módon írja le, második levelében, az Úr Jézus második eljövetelének – látszólagos – késését. A 3-ik fejezetben, az Apostol, az utolsó idõk eseményeirõl ír, a különbözõ tartományokban szétszórtan élõ keresztyén testvéreinek. Ismerteti velük, hogy „Az utolsó idõkben, csúfolódók támadnak, akik az Úr Jézus második eljövetelének késését, azzal próbálják magyarázni, hogy – szerintük – az, nem is fog bekövetkezni. Mivel a világ kezdete óta, nincs változás. Az események ugyan úgy folynak tovább, az idõ széles medrében, mint régen. Ám ezek a csúfolódó emberek, megfeledkeznek arról, hogy Isten, a mostani eget és földet, tûznek tartja fenn, az ítéletnek nagy napjára! Melyen majd megítéli, az istenteleneket és az ellenszegülõket! Isten, aki az idõ felett is Úr!
Egy másodpercet sem késik? Figyeljük meg, hogy a próféciák, az elõre mutató Bibliai események mindig, az Isten által elrendelt idõben mentek végbe. Sem korábban, sem késõbben. A királyok második könyvében olvasunk arról, a hitetlenkedõ fõemberrõl, akire a király támaszkodni szokott. Ez a fõember, kételkedett abban, hogy a próféta által jelzet másnap, Samária város kapujában, Zsemle lisztet és árpát fognak árusítani. A próféta, megmondta elõre, hogy meglátja majd, de nem eszik belõle. Mert másnap, a kapuban a tömeg, halálra taposta õt. Lám így teljesedett be, Isten igaz prófétájának a jövendölése. De lehetne sorolni tovább is, hogy a próféciák, Isten, jövendõre szóló ígéretei, hogyan teljesedtek be, pontosan, a megjelölt idõben. Nekem is voltak váratlan, csodálatos találkozásaim, rég nem látott testvérekkel, melyeket Isten készített el, számomra. Egy alkalommal, Nyíregyházán váratlanul, találkoztam egy testvérnõvel, egyik utca sarkán, akit nem lett volna idõm, meglátogatni. Ezt a találkozást is, az Úr készítette el. Nos, ilyen váratlan lesz, az Úr Jézus második eljövetele is! Látszatra, ma is úgy tûnik, hogy késik az Úr eljövetele. Hiszen a Biblia szerint, már 2 ezer éve tart, az utolsó óra? De mégis be fog következni, az Isten által elrendelt pontos idõben! Nekünk még sokat kell tanulnunk, a türelem iskolájában. De ha már az Úr gyermekei vagyunk, akkor semmi sem változhat azon a tényen, hogy mikor jön el értünk az Úr! Nyáron, vagy télen, nappal, vagy éjjel. Még ha halálunk után is érkezik értünk, akkor is magához emel minket, az elsõ feltámadás alkalmával, dicsõséges mennyei országába! Véssük hát mélyen szívünkbe és elménkbe, hogy Isten, soha sem késik! Benne, mindenkor megbízhatunk, õrá hagyatkozhatunk. Mi lekéshetünk egy beteglátogatásról, lekéshetünk a vonatról, Istennél azonban ez, soha nem fordulhat elõ! De aki mégis, Istennek késést ró fel, az, nagyon türelmetlen ember, aki nem tudja kivárni, Isten cselekvésének idejét. Ugyanis, ha Isten nem volna pontos, abból, igen nagy baj keletkezhetne. Könnyen felborulna az egész Univerzum! Hiszen a világ minden alkotó elemét, a pontosság, jellemzi. Ez a pontosság pedig, a világ kezdetétõl, a végéig fog tartani. Mert Isten, sohasem késik el!

Ámen.

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 28 935 805