ISTEN RENDELÕJÉBEN

Szerzõ: Pecznyík Pál

Isten rendelõjében: Zsoltár. 139, 23-24.
Kedves hallgatóim: ma este, a Zsoltárok könyvébõl olvasom Urunk hozzánk szóló üzenetét, a 139-ik Zsoltár, 23-24-ik versét: „Vizsgálj meg engem, óh Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonosznak valamilyen útja? És vezérelj engem, az örökkévalóság útján!” Ez a felolvasott 2 vers, annyira, egyénre szabott, hogy minden kedves hallgató, a saját nevét helyezheti a zsoltáríró neve helyébe. Amikor ezt a 2 verset elolvastam, tüstént egy körzeti orvosi rendelõ jutott eszembe. Bizonyára, már valamennyien voltunk orvosi rendelõben. Különbözõ eredetû, testi problémáink miatt. Magam is, a hosszú évtizedek során, sokszor kerestem fel körzetem orvosi rendelõjét. Kivizsgálás vagy gyógykezelés dolgában. De megvallom õszintén, nem szívesen megyek, orvoshoz. Ám a betegség, fájdalom rákényszerít, a menésre. Nos, a betegség is, mint sok minden, bûneink következménye. Földi zarándokutunk, egészség és betegségek között hullámzik. Milyen nagy áldás, hogy a földi zarándokút mentén, vannak testi és lelki orvosi rendelõk. Ahova bármikor betérhetünk, testi és lelki problémáink dolgában. Bûnben szenvedõ embervilágunk is, egyetlen hatalmas, rendelõhöz hasonlít. Ám ennek a lelki rendelõnek a Fõorvosa, nem a földrõl, hanem a mennybõl való? Õ pedig nem más, mint Istennek egyszülött Fia, Jézus Krisztus! Õ azonban nem csak testi, hanem lelki gyógyász is! Õ, nem csak testi, hanem lelki betegeket is, kiválóan gyógyít. És a halálos betegségbõl is, kigyógyítja a hozzá fordulókat. Az Õ rendelõje, a világ végezetéig, folyamatosan nyitva áll! Készen áll, testi és lelki betegek fogadására, éjjel – nappal. Boldogok azok, akik lelki és testi gyógyulás céljából keresik fel, Jézus rendelõjét. Dávid királyhoz hasonlóan, és kérik Jézust, az orvosok Orvosát, hogy vizsgálja meg õket, és ismerje meg szíveiket, és gondolataikat. Bizonyos hogy a korházakban lévõ röntgengépek, melyek átvilágítják a betegek testét, csupán szegényes utánzatai, annak a csodálatos orvosi módszernek, melyet Jézus végez, midõn átvilágítja a bûnös ember testét, és egész valóját. Jézus azt is meglátja életemben, amit földi orvos, soha nem láthatna meg, nem vehetne észre. Földi orvos, ha kikérdez egy beteget, mi a panasza, betegségével kapcsolatban, az, legtöbbször nem mond el mindent, maga felõl. Ám Jézus elõl, semmit sem hallgathatunk el?
Hiszen Õ, azt is tudja rólam, amit még magam sem tudok magam felõl. Jézus, azonnal meglátja bennem a jót is, a rosszat is. Az igazat is, a hamisat is. Csak egyedül Õ alkalmazz, igazi gyógyító terápiát. Mert Õ, nem csak a testet, de a lelket is, tökéletesen megtudja, gyógyítani. Milyen áldott kegyelem, hogy Jézus Krisztus orvosi rendelõje, éjjel-nappal nyitva áll, hogy a beteg ember, a napnak bármely szakában, oda léphet, az orvosok Orvosa elé, és kérheti tõle, testének, lelkének kivizsgálását. Mivel a bûn, ez a halálos lepra, minden embert, hatalmába kerített a földön. Ezért, senki sem állíthatja maga felõl, hogy õ, testileg lelkileg egészséges.
Sajnos, a legtöbb ember, nem is tudja, hogy lelkileg, halottként látja meg a napvilágot! Mivel pedig a halott, már semmit sem érez, így a lelkileg halott ember sem érzi, hogy a bûnlepra, egész teste fölött, elhatalmasodott, nem érez, bûn miatti fájdalmat. Fájdalmat, csak is élõ ember érez. Ahhoz, hogy valakinek fájjanak a bûnei, felülrõl, Istentõl kell születnie. Új életet kell kapnia. Csak az újjászületett ember döbben rá, elveszett bûnös voltára. És siet, az Úr Jézus orvosi rendelõjébe. És lelki Fõorvosa elõtt, õszintén, igazán, megvallja bûneit, hogy hallhassa tõle, a bûnbocsánat nagy örömét. „Bízzál, megbocsáttattak a te bûneid, eredj el, és többé ne vétkezzél!” Nos, ilyen az Úr Jézus terápiája, minden beteg ember számára, aki betegségét, nem rejti el, hanem a gyógyulás reményében, hozzá fordul. Szomorú azonban, hogy amíg a földi orvosi rendelõk tele vannak betegekkel, addig, az Úr Jézus rendelõjét, csak kevesen keresik fel? Legtöbben, azt mondják maguk felõl, hogy õk nem bûnösök. Nem loptak, nem csaltak, nem öltek. Így nincsenek ráutalva, Isten bûnbocsátó kegyelmére sem. Szegény, becsapott emberek, akik, múló földi javakért, veszni hagyják, hallhatatlan lelkük mennyei otthonát.

Ámen.

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 28 935 399